Regulamin Serwisu Przymorzu.net

 

------------------------------------------------------------

 

 

§ 1
Informacje wstępne

 


Niniejszy Regulamin określa zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z serwisu umieszczonego pod adresem internetowym: www.przymorzu.net.


Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Serwisu, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu. Przed dodaniem wpisu do serwisu należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin.


Regulamin niniejszy znajduje zastosowanie do wszystkich usług Serwisu, o ile postanowienia szczególne odrębnych regulaminów lub poszczególnych usług, dostępnych na stronach danej usługi nie stanowią inaczej.

 


§ 2
Słownik definicji regulaminu

 


Regulamin - niniejszy dokument;


Serwis - serwis internetowy przymorzu.net znajdujący się pod adresem internetowym: www.przymorzu.net stanowiący platformę internetową, administrowaną przez firmę A2T.pl Marek Żółtowski. z siedzibą w Słupsku, na którą składa się m.in. kompleks usług świadczonych drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników;


Administrator - podmiot zarządzający i prowadzący Serwis, którym jest firma A2T.pl Marek Żółtowski z siedzibą w Słupsku;


Skrzynka e-mail - elektroniczna skrzynka pocztowa charakteryzująca się indywidualnym adresem internetowym danej osoby (adres e-mail), za pośrednictwem której dana osoba może wysyłać i odbierać, przechowywać wiadomości i inne dane w ramach usługi poczty elektronicznej;


Użytkownik - osoba fizyczna w wieku powyżej 18 lat, korzystająca z Serwisu, która skutecznie założy Konto w Serwisie, poprzez uzyskanie Loginu i hasła pozwalającego rozpocząć emisję ogłoszenia w Serwisie;


Login - indywidualna i niepowtarzalna nazwa Użytkownika w Serwisie, jaka została przez niego wybrana lub została mu wybrana przez Administratora Serwisu na etapie zakładania (rejestracji) Konta w Serwisie;


Konto - dostępne dla danego Użytkownika miejsce w Serwisie, do którego Użytkownik wprowadza i zarządza danymi, opisami i innymi elementami związanymi z udziałem w Serwisie, a także może on w tym miejscu dokonywać działań i operacji związanych z funkcjonowaniem w Serwisie przy użyciu narzędzi udostępnionych mu przez Administratora (np. aktywowanie i deaktywowanie poszczególnych usług itp.);


Ogłoszenie - zespół informacji, danych oraz innych elementów prezentujących i opisujących obiekt noclegowy Użytkownika, przekazywanych dobrowolnie i samodzielnie przez Użytkownika do Serwisu, które udostępniane i prezentowane są we właściwym katalogu lub katalogach w Serwisie;


Strona Użytkownika - przestrzeń sieciowa zlokalizowana w internecie pod indywidualnym adresem gdzie publikowane (prezentowane) są informacje, dane i inne elementy opisujące obiekt noclegowy Użytkownika i/lub jego osobę, za pośrednictwem którego osoby korzystające z Internetu mogą zapoznać się z jej treścią;


Katalog - zespół informacji, danych oraz innych elementów prezentujących i opisujących obiekty noclegowe Użytkowników, które udostępniane i prezentowane są we właściwym miejscu w Serwisie;


Obiekt noclegowy - każde miejsce zakwaterowania, w którym regularnie bądź sporadycznie nocują turyści;

 

 

§ 3
Informacje podstawowe oraz techniczne warunki korzystania z Serwisu

 


1. Administratorem Serwisu jest firma A2T.PL Marek Żółtowski z siedzibą w Słupsku.


2. Podstawowym przedmiotem działalności Serwisu jest udostępnianie w sieci Internet treści informacyjnych, rozrywkowych i multimedialnych, dobranych według kategorii Serwisu oraz usług i narzędzi umożliwiających korzystanie z Serwisu.


3. Do korzystania z niektórych usług Serwisu niezbędne jest posiadanie najnowszych wersji oprogramowania (np. przeglądarki internetowej), wolnych od błędów w tym błędów wyświetlania treści i elementów multimedialnych .


4. Rejestracja w Serwisie jest dobrowolna i bezpłatna.


5. Ogłoszenie podlega ochronie prawnej, a administratorem danych osobowych (w rozumieniu ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych) zgromadzonych w Bazie jest firma A2T.pl Marek Żółtowski z siedzibą w Słupsku..

 

 

§ 4
Usługi

 


1. Za pośrednictwem Serwisu Użytkownicy mają możliwość prezentowania na Stronach internetowych zarządzanych przez Serwis danych, informacji, prezentacji multimedialnych i innych treści o swoim obiekcie noclegowym i o sobie wraz z wizerunkiem osobistym znajdującym się na przekazanych do Serwisu fotografiach - składających się na pojęcie Ogłoszenia.


2. Przeglądanie zasobów Serwisu (Ogłoszenia, Strony Użytkowników i inne) oraz jej poszczególne usługi, mogą być dostępne dla każdego użytkownika Internetu, przy czym zakres tego dostępu może zostać w każdym czasie i w dowolnym zakresie ograniczany przez Administratora bez podawania przyczyn.


3. Zakres dostępu lub zakres i sposób świadczenia poszczególnych usług Serwisu - zarówno już istniejących, jak i tworzonych w przyszłości - może być w każdym czasie zmieniany (rozszerzany lub ograniczany) przez Administratora, co dotyczy również możliwości dodawania lub usuwania poszczególnych usług przez Użytkownika. Powyższe może być uzależnione od wymogu spełnienia przez Użytkowników dodatkowych warunków, zgodnie z postanowieniami szczególnymi w odrębnych regulaminach odpowiednich usług.

 

 

§ 5
Uczestnictwo w Serwisie

 


1. Użytkownikiem Serwisu może być osoba fizyczna w wieku powyżej 18 lat, która po zaakceptowaniu postanowień Regulaminu, zrealizuje procedurę rejestracji w Serwisie zakończoną skutecznym założeniem Konta..


2. Do tego, aby założyć Konto i być Użytkownikiem Serwisu oraz korzystać z jej zasobów niezbędne jest spełnienie wymagań technicznych określonych w § 3 pkt. 3 oraz posiadanie telefonu stacjonarnego ew. komórkowego i/lub Skrzynki e-mail.


3. Procedura rejestracji i aktywacji Konta przebiega za pośrednictwem Skrzynki e-mail (pisząc na adres info@przymorzu.net) lub strony Serwisu.


4. Poprzez zrealizowanie procedury rejestracji w Serwisie skutkującej założeniem Konta, Użytkownik zapewnia i oświadcza, iż:

 

a). zapoznał się i zaakceptował bez wyjątków treść Regulaminu;


b). przyjmuje do wiadomości, że informacje zawarte w Materiałach multimedialnych i inne informacje składające się na ogłoszenie są dostępne nieograniczonemu kręgowi użytkowników Internetu.


c). udziela administratorowi nieodpłatnego i nieograniczonego czasowo ani terytorialnie upoważnienia na rozpowszechnianie swojego Ogłoszenia, treści ogłoszenia, materiałów multimedialnych zawartych w ogłoszeniu, wizerunku Obiektu noclegowego poprzez ich prezentację za pośrednictwem Serwisu, Stron internetowych, prezentacji multimedialnych w internecie.


5. Udostępniając dane, informacje i materiały multimedialne do Serwisu, Użytkownik oświadcza, iż:


a). posiada on uprawnienia lub zgody wymagane przepisami prawa do tego, aby te materiały mogły być udostępnione publicznie (rozpowszechnione) za pośrednictwem Serwisu oraz w innych mediach, zgodnie ze zgodami udzielonymi przez Użytkownika na podstawie innych postanowień Regulaminu i nie spowoduje to naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich;

 

b). w przypadku skierowania przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń do Administratora, odnośnie naruszania jakichkolwiek praw do rozpowszechnionych danych, informacji, wizerunku, głosu i/lub Materiałów multimedialnych, Użytkownik zobowiązuje zwolnić Administratora od jakiejkolwiek odpowiedzialności w tym zakresie (m.in. poprzez złożenie odpowiednich oświadczeń woli lub uczestnictwo w toczących się postępowaniach sądowych lub administracyjnych).


6. Informacje przekazywane przez Użytkownika do Serwisu podczas procedury rejestracji lub edycji ogłoszenia, mogą po ich rozpowszechnieniu być moderowane przez Administratora, co oznacza, iż Administrator może odmówić rozpowszechnienia ich za pośrednictwem Serwisu, a tym samym zablokować Konto lub Stronę Użytkownika, jeżeli podawane treści lub informacje będą niedozwolone ze względu na polskie lub międzynarodowe przepisy prawa, treść Regulaminu oraz dobre obyczaje lub moralność. Powyższe zasady dotyczą również załączanych Materiałów multimedialnych.


7. Użytkownik może w każdej chwili usunąć swoje Konto z Serwisu. W tym celu należy skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem poczty e-mail na adres info@przymorzu.net.

 

 

§ 6
Zasady

 


Niedozwolone jest wykorzystywanie Serwisu, jego funkcjonalności w każdej płaszczyźnie lub poszczególnych usług dodatkowych do innych celów - sprzecznych lub niewłaściwych - niż to wynika z charakteru i przedmiotu Serwisu, a w szczególności niedozwolone jest:


a). rozpowszechnianie treści pornograficznych;


b). rozsyłanie spamu i niezamówionej informacji handlowej;


c). podejmowanie jakichkolwiek działań, poprzez które osoba lub podmiot je realizujący stara się wpływać na Użytkowników, działać na ich szkodę, szkodę Administratora lub innych podmiotów trzecich;


d). publikowanie na łamach Serwisu treści naruszających polskie lub międzynarodowe przepisy prawa, dobre obyczaje lub normy moralne, obrażające godność lub naruszające dobra osobiste innych osób, popierające radykalne postawy społeczne lub głoszące takie poglądy (wszelkiego rodzaju dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć, wyznanie itp.).

 

 

§ 7
Reklamacje

 


1. Zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu lub stron Użytkowników mogą być reklamowane przez Użytkownika poprzez zgłaszanie dysfunkcji Administratorowi za pośrednictwem poczty email, wysyłając wiadomość na adres info@przymorzu.net


2. Zgłoszenia reklamacyjne będą na bieżąco rozpatrywane przez zespół obsługi Serwisu w terminie nie dłuższym niż 14 dni od zgłoszenia reklamacji, jednak Administrator zastrzega sobie prawo pozostawienia reklamacji bez odpowiedzi, jeżeli dotyczy ona dysfunkcji wynikających z nieznajomości Regulaminu, niezastosowania się przez Użytkownika do wskazówek udzielanych Użytkownikom na bieżąco za pośrednictwem Serwisu lub bezpośrednio przez Administratora.

 

 

§ 8
Zastrzeżenia, zapewnienia i odpowiedzialność

 


1. W zakresie dopuszczalnym przez prawo wyłączona zostaje odpowiedzialność Administratora za:


a). brak autentyczności informacji i danych podawanych przez Użytkowników w Serwisie. Treści przekazywanych i publikowanych na łamach Serwisu przez Użytkowników, za ich prawdziwość, rzetelność oraz ich autentyczność;


b). szkody powstałe w wyniku działania siły wyższej;


c). utratę danych Serwisu zgromadzonych w systemach komputerowych Administratora, spowodowanych awarią sprzętu, dysfunkcją sieci Internet, utratą na skutek działania osób trzecich.


d). nieprawidłowe wyświetlanie treści lub elementów multimedialnych na zarządzanych przez Serwis usługach lub Stronach Użytkowników a wynikających z korzystania przez Użytkownika z oprogramowania przestarzałego lub zawierającego błędy w kodzie.


2. Administrator nie udostępnia w żaden inny sposób, niż to wynika z celu Serwisu lub zakresu udzielonych zgód i oświadczeń, danych o Użytkownikach jakimkolwiek innym osobom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Administratorowi takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby dane te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i rozporządzeniami wydanymi na jej podstawie.


3. Administrator dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie usługi udostępniane za jej pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń, jednakże Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia nie leżące po stronie Administratora lub spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich.


4. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu, Stron Użytkownika lub poszczególnych elementów wchodzących w skład Serwisu lub Stron Użytkownika w celu jej ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników.


5. Zabronione jest bez zgody Administratora wyrażonej na piśmie; kopiowanie, rozpowszechnianie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych, Materiałów multimedialnych lub innych treści z Serwisu, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku wynikających z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r.


6. Administrator zastrzega sobie prawo do przeniesienia w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z Serwisem, bez zgody i możliwości wyrażania jakichkolwiek sprzeciwów przez Użytkowników.


7. Wszelkie uwagi, pytania, informacje odnośnie Serwisu mogą być kierowane do Administratora pod adres e-mail info@przymorzu.net.

 


§ 9
Zmiany Regulaminu

 


1. Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być zmieniane przez Administratora.


2. W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie Użytkownik powinien niezwłocznie powiadomić Administratora o takiej decyzji.


3. Oświadczenie o nie zaakceptowaniu zmian w Regulaminie, pociągnie za sobą usunięcie Konta Użytkownika.

 

 


stat

VALID XHTML 1.0!

Serwis turystyczny Przymorzu.net wakacje nad morzem.
wczasy nad morzem, noclegi nad morzem, domki nad morzem